Hipospadias

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı:  Hipospadias Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Hipospadias, üretranın normal yerine doğru gelişmediği doğumsal bir durumdur. Hipospadiasın kesin nedeni bilinmemektedir, ancak çeşitli faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Muhtemel sebepler şunlar olabilir:

 1. Genetik faktörler: Hipospadiasın genetik yatkınlıkla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ailede daha önce hipospadias öyküsü olan bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir.
 2. Hormonal bozukluklar: Hormonal düzensizlikler hipospadiasın oluşumunda rol oynayabilir. Özellikle androjen hormonları (erkeklik hormonları) düzgün bir şekilde üretilemediğinde veya etkilenmediğinde hipospadias gelişebilir.
 3. Anatomik faktörler: Üretranın normal yerine doğru gelişmemesine neden olan anatomik faktörlerin etkisi olabilir. Yenidoğan dönemindeki idrar yolunun gelişimi sırasında bir aksama veya anormallik meydana gelebilir.
 4. Çevresel faktörler: Çevresel faktörlerin hipospadias gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bazı çalışmalar, hamilelik sırasında çevresel toksinlere maruz kalmanın hipospadias riskini artırabileceğini göstermiştir. Örneğin, bazı kimyasal maddelere, ilaçlara veya endüstriyel kirleticilere maruz kalma hipospadias riskini etkileyebilir.

Bu ameliyatla anormal yerleşimli olan idrarın geldiği kanalın ağzı penis ucunda normal olarak açılması gereken yere getirilir. Beraberinde peniste bir eğrilik varsa düzeltilir ve çocuk sünnet olmadıysa sünnet derisi bu işlem sırasında kullanılabilir. Çocuğa sünnet yapılabilir. İdrarın penisten dışarı atıldığı kanalın ağzı doğuştan veya sonradan oluşan nedenlerle (travma, cerrahi sonrası v.b.) normalde olması gereken yerden farklı bir yere açılmaktadır. Beraberinde peniste eğrilik olması da muhtemeldir. Bu idrar kanalının ağzı genellikle normalden daha dar olmaktadır. Bu anormallikle birlikte üriner sisteme (idrar yollarına) ait başka anomalilerin olma olasılığı da mevcuttur.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Hipospadias ameliyatı, üretranın normal konumuna getirilmesini ve penisin doğru şekilde oluşturulmasını amaçlayan bir cerrahi müdahaledir. Ameliyatın beklenen faydaları şunları içerebilir:

 1. İdrarın düzgün akışı: Hipospadias, idrarın normal yerine doğru çıkış yapmasını engeller. Ameliyat sonrasında üretra, normal konumuna getirilir ve idrarın düzgün bir şekilde akması sağlanır. Bu, idrarın kontrolünü artırır ve işeme problemlerini azaltır.
 2. Penisin normal görünümü: Ameliyatla, penisin dış görünümü ve yapısı düzeltilir. Üretranın normal konumuna getirilmesi ve penisteki cilt dokusunun onarılmasıyla birlikte, penis daha normal bir görünüme sahip olur.
 3. Cinsel işlevin iyileştirilmesi: Hipospadias ameliyatı, cinsel işlevi etkileyebilecek anatomik bozuklukları düzeltmeyi hedefler. Penisin doğru şekilde oluşturulması ve üretranın normal konumuna getirilmesi, cinsel ilişki ve üreme fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.
 4. Psikososyal iyilik: Hipospadiasın düzeltilmesi, çocuk veya yetişkinlerde özgüveni artırabilir ve psikososyal iyilik sağlayabilir. Normal bir penis görünümüne ve işlevine sahip olmak, bireyin beden imajı ve sosyal ilişkileri üzerinde olumlu etkiler yapabilir.

İşlemin başarısı işeme kanalı ağzının normal yerine getirilmesi, mevcut eğriliğin düzeltilmesi ve hastanın tıkanıklık olmadan idrarını yapabilmesinin sağlanmasıdır. İşlemin başarısı % 60-80 arasında değişmektedir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: İdrar akım güçlüğü ve buna bağlı mesanede kalınlaşma ve zamanla güç kaybı, böbreklerde ve üreterde şişme ve fonksiyon kaybı, idrarın böbreklere geri kaçması, sık idrar yolu enfeksiyonu, piyelonefrit denilen böbrek iltihabı, kanama, cinsel fonksiyon bozukluğu ve taş oluşması görülebilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler İle Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Alternatif olarak başka bir cerrahi yöntem yoktur. Ancak bu düzeltme işlemi için tariflenmiş 200’den fazla cerrahi teknik mevcuttur. Hasta için en uygun olan ve cerrahın en deneyimli olduğu teknik operasyon esnasında kullanılacaktır.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Penis, estetik olarak memnun edici görüntüde olmayabilir.
 • İşlem sırasında % 5’in altında penis uç kısmı yaralanabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası işlemin uygulandığı bölgede % 5 kanama olabilir. Bu durumda ek tedavi uygulanabilir.
 • Sünnet derisinde fazla doku bırakılabilir ve daha sonra bu dokunun alınması için işlemi tekrarlama ihtiyacı olabilir.
 • Oluşan yara dokusu, % 6 idrarın penis ucundan akışını engelleyebilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
 • % 4 idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir ve antibiyotikle tedavisi gerekebilir. Enfeksiyon çocuklarda kana karışabilir. Bu durum hastanede daha uzun süre kalma ve damardan antibiyotik tedavisi gerektirebilir.
 • İşlem sonrası dikişlerin olduğu sahadan % 5’in altında idrar kaçağı (fistül) gelişebilir ve çocuğun bir süre sistostomi (karın cildinden mesaneye idrarı boşaltmak amacıyla kateter koyma) drenajına alınması gerekebilir. Fistül antibiyotik ve sistostomi drenajı ile iyileşmezse ek cerrahi tedavi gerekebilir.
 • Normal yerine getirilen işeme kanalı ağzında % 5 ödem ve darlık gelişebilir ve ek girişim ihtiyacı doğabilir.
 • Penisteki eğrilik dikişlerin tutmaması nedeniyle % 3.2 tekrarlayabilir ve ek girişim ihtiyacı olabilir.
 • Üretral  meanın (işeme kanalı ağzı) normal yerine getirilmesi sırasında % 10 vücudun farklı yerlerinden (kol veya uyluk derisi, ağız içinden, mesaneden, testis torbasındaki katmanlardan) doku alınması gerekebilir. Bu doku penise yerleştirilerek asıl düzeltme işlemi daha sonraki bir tarihe ertelenebilir. Dokunun alındığı yerde nedbeleşme gelişebilir. Dokunun aktarıldığı penis bölgesinde doku tutmayabilir ve alınması gerekebilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede ~120 dakikada (ek cerrahiler gerekmeyecek ise) genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında açık cerrahi teknikle yapılacaktır. Ameliyatta idrar kanalının normal yerine getirilmesi esnasında mümkünse sünnet derisi kullanılır. Sünnet derisinin olmadığı ya da yetersiz olduğu durumlarda üretral meanın (işeme kanalı ağzı) normal yerine getirilmesi sırasında vücudun farklı yerlerinden (kol veya uyluk derisi, ağız içinden, mesaneden, testis torbasındaki katmanlardan) doku alınması gerekebilir.

Her iki durumda da mümkünse yeni bir üretral kanal oluşturularak üretral kateter konur ve operasyon tamamlanır. Dokunun olgunlaşmasının gerektiği ya da kanalın ağzının normal yerden çok uzak olduğu olgularda alınan doku penise yerleştirilerek asıl düzeltme işlemi daha sonraki bir tarihe ertelenebilir. Drenaj amaçlı göbek altına da sistostomi kateteri konulabilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel/Spinal anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Enfeksiyon durumlarında bu antibiyotikler işlem öncesinde de verilebilir veya işlem sonrasında da devam edebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler  (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

 b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat